X

Pravidla soutěže „Úsměv na celý život“

1. Pořadatel a organizátor soutěže

ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2
(dále jen „Pořadatel“)

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá od 16. 3. 2015 do 1. 4. 2015 (dále jen „Doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „Místo konání soutěže“).

3. Průběh a princip soutěže, výhry v soutěži

 • Podmínkou účasti v soutěži je, aby soutěžící vstoupil do soutěžní aplikace umístěné na webové adrese www.sduz.cz/soutez/.
 • Soutěžící nahraje do soutěžní aplikace svou fotku na téma „zdravý úsměv“ pomocí tlačítka „Nahraj svoji fotku“.
 • Každý soutěžící může z jedné emailové adresy nahrát pouze jednu soutěžní fotografii.
 • Podmínkou účasti v soutěži je zaslání jedné fotografie, vyplnění pravdivých informací a potvrzení potvrzovacího emailu.
 • Pro získání vyššího počtu hlasů má soutěžící možnost sdílení své fotografie na sociálních sítích.

Do hry jsou vloženy výhry níže uvedené

15 balíčků pro zdravý úsměv obsahující:

 • 6x 46ks dražé Orbit botlle peppermint
 • 30x 10ks dražé Orbit Professional Strong mint
 • 12x 14ks Orbit for Kids Bubblegum
 • osuška Signal
 • kids kartáček Signal
 • kids pasta Signal
 • dospělý kartáček inside precision Signal
 • dospělá pasta microgranules Signal
 • ústní voda LISTERINE PROFESSIONAL GUM THERAPY
 • ústní voda LISTERINE PROFESSIONAL SENSITIVITY THERAPY
 • ústní voda LISTERINE PROFESSIONAL FLUORIDE PLUS
 • ústní voda LISTERINE TOTAL CARE 1L s dávkovačem

Výběr výherců:

Výherci se stane 15 soutěžích s nejvyšším počtem hlasů u svých fotografií.

4. Účast v soutěži

 • Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba nad 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník soutěže“).
 • Účastník se do soutěže zapojí tím, že nahraje svou fotografii na téma „zdravý úsměv“ do soutěžní aplikace na webové stránce: www.sduz.cz/soutez/.
 • Fotografie vložené přes soutěžní stránky musí být před publikací potvrzeny emailem.

5. Kontaktování výherců

 • Výherce bude kontaktován e-mailem nejpozději do 20ti dní od skončení soutěže.
 • Jména výherců budou uvedena na webu www.sduz.cz.

6. Všeobecné podmínky

 1. Účastníkem soutěže může být jen osoba s věkem nad 18 let.
 2. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 3. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztráty spojené s dodávkou výher. Reklamace na výhry se nevztahují.
 4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
 5. Pořadatel soutěže je oprávněn pozměnit, doplnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.
 6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že je Pořadatel oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže. Výherce přistupuje na skutečnost, že může být vyzván k pořízení fotografií organizátorem akce, které budou sloužit pro PR aktivity pořadatele. Výherce je povinen vyvinout součinnost a dostavit se na určené místo pořízení fotodokumentace.
 7. Soutěžící odesláním fotografie resp. zapojením se do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže ČSK za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího jeho marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, fotografie ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, dále k nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu resp. vložení receptu spolu s fotografií.
 8. Účastník soutěže, který poskytl Provozovateli osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese Pořadatele odvolat.
 9. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, organizátora a všichni zaměstnanci ze s nimi spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá.
 10. Soutěžící odesláním fotografie resp. zapojením se do soutěže uděluje souhlas s bezúplatným uveřejněním a marketingovým využitím zaslané fotografie ze strany Pořadatele.
 11. Veškeré soutěžní fotografie, které podléhají hodnocení, musí být individuálním výtvorem soutěžícího. Nesmějí zkopírovány, staženy z webových stránek či jiným způsobem získány z veřejných zdrojů nebo od třetí osoby.
 12. Soutěžící musí k získání hlasů využít pouze sdílení na svých osobních sociálních profilech. Využije-li k získání hlasů služeb, skupin nebo fór založené za účelem hromadné výměny hlasů může mu pořadatel při zjištění hlasy vynulovat nebo soutěžní profil zcela vymazat.
 13. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

Tato pravidla soutěže jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla této soutěže. Pravidla jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže.

V Praze dne 16.3.2015

X